Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a pravidla používání internetových stránek a využívání cookies pro internetové stránky společnosti Health Academy, s.r.o., sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 273525 (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“ nebo také jako „Zásady ochrany soukromí“).

Níže Vás společnost Health Academy s.r.o., sídlem Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 273525 (dále jen „Společnost“) informuje o způsobu, jakým jsou shromažďovány, používány a chráněny informace, které můžete Společnosti při používání internetových stránek Společnosti (jak je tento pojem definován níže) nebo jejich prostřednictvím poskytnout. Před vyplněním jakýchkoli informací či registrace v rámci internetové stránky Společnosti si, prosím, níže uvedené informace pečlivě prostudujte. Berte prosím na vědomí, že vstupem na kteroukoliv z internetových stránek Společnosti nebo užitím jakékoliv informace umístěné v rámci internetových stránek Společnosti, vyjadřujete souhlas se Zásadami ochrany soukromí a zavazujete se je v plném rozsahu respektovat.

Společnost je provozovatelem zejména následujících internetových stránek:  www.goodgout.cz (dále spolu jen „internetové stránky Společnosti“ nebo „webové stránky“ a jednotlivě „internetová stránka Společnosti“ nebo „webová stránka“).

 1. Autorská práva

Společnost je oprávněna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat majetková práva k internetovým stránkám Společnosti.

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na internetových stránkách Společnosti, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na internetových stránkách Společnosti.

Data, která jsou obsahem internetových stránek Společnosti, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem ke komerčním účelům, kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva. Společnost neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem internetových stránek Společnosti a na základě výpadku jejich provozu. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv internetové stránky Společnosti aktualizovat i bez předchozího upozornění.

 1. Přesnost údajů

Přes veškeré pokusy o zajištění korektnosti, aktuálnosti a přesnosti informací uvedených na internetových stránkách Společnosti nemůže Společnost zaručit korektnost, přesnost a aktuálnost žádné z informací. Za žádných okolností nebude Společnost zodpovědná za přímé nebo nepřímé škody nebo následky používání nebo spoléhání se na informace uvedené na internetových stránkách Společnosti.

 1. Jméno a kontaktní údaje subjektu odpovědného za zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které jako správce [podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)] zpracovává Společnost.

Kontaktní údaje správce jsou: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00, email: gdpr@healthacademy.cz.

 1. Oblast působnosti

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů na internetových stránkách Společnosti a následné zpracování těchto údajů Společností.

Tyto zásady dále slouží k poskytnutí informací dle článků 13 a 14 GDPR ohledně zpracování údajů nad rámec shromažďování prostřednictvím této webové stránky. Jako takové Vám také v konkrétních případech poskytneme samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.

 1. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich zpracování

Níže jsou uvedeny účely, pro které shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, a právní základy pro jejich použití. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny níže uvedené způsoby použití se budou týkat každého jednotlivce.

5.1 Když navštívíte internetovou stránku Společnosti

Pokud jste na internetových stránkách Společnosti, prohlížeč použitý na Vašem zařízení automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace se dočasně uloží do souboru protokolu. Bez Vašeho zásahu se automaticky shromažďují a ukládají:

 • IP adresa zařízení, z něhož byla webová stránka načtena,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a adresa URL načteného souboru,
 • web, ze kterého jste přišli (odkazující adresa URL),
 • web načtený z webové stránky,
 • prohlížeč na Vašem zařízení a případně operační systém a název Vašeho poskytovatele přístupu.

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • abychom zajistili bezproblémové vytvoření připojení k webovým stránkám,
 • abychom zajistili pohodlné používání webových stránek,
 • k analýze bezpečnosti a stability systému,
 • k dalším administrativním účelům.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů shromažďování údajů uvedených výše. Za žádných okolností shromážděné údaje nepoužíváme pro účely vyvozování závěrů o Vás.

Vaše osobní údaje se pro jiné účely nezpracovávají a vymažou se, jakmile již není potřeba je dále zpracovávat. V případě zaznamenávání Vašich osobních údajů za účelem zobrazení webové stránky k vymazání dochází, jakmile webovou stránku opustíte. Pokud jsou Vaše osobní údaje uloženy z jiných důvodů, jsou anonymizovány, takže s nimi nemůžete být nijak spojeni ani Vás z nich nelze identifikovat.

Kromě toho používáme při Vaší návštěvě na internetových stránkách Společnosti soubory cookies. Podrobnější informace o nich naleznete v článku 6. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

5.2 Když nás kontaktujete e-mailem

Na výše uvedené e-mailové adrese v článku 3. těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo přes kontaktní formulář zveřejněný na internetových stránkách Společnosti nás můžete kontaktovat s dotazy jakéhokoli druhu.

Když tak učiníte, budou uloženy Vaše osobní údaje, které prostřednictvím e-mailu nebo přes kontaktní formulář předáte. Právním základem zpracování údajů pro účely kontaktu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Osobní údaje, které shromáždíme, po zpracování Vašeho požadavku odstraníme, pokud již nejsme ze zákona oprávněni či povinni je dále zpracovávat.

5.3 Když se přihlásíte k odběru newsletteru, ve kterém Vás budeme informovat o novinkách a slevách

V případě Vašeho zájmu jakožto návštěvníka internetových stránek Společnosti o zasílání newsletteru, resp. obchodních sdělení, zpracováváme za tímto účelem na základě souhlasu Vámi poskytnuté osobní údaje, a to vždy v rozsahu e-mailové adresy a Vašeho jména. Pokud nám poskytnete rovněž své další identifikační údaje (např. příjmení), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obchodní sdělení, která Vám zasíláme, se týkají vždy pouze našich vlastních služeb a produktů, které distribuujeme a/nebo prodáváme.

Vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru své údaje a následně své přání odebírat newsletter potvrdíte dle pokynů v e-mailu, který od nás obdržíte. Nepotvrdíte-li své přání odebírat newsletter, Vaše údaje bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků, a to pouze v omezeném nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou dobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo zasláním oznámení o odvolání souhlasu na e-mail gdpr@healthacademy.cz nebo zasláním oznámení o odvolání písemně na adresu našeho sídla uvedenou v článku 3. Zásady ochrany osobních údajů.

5.4 Když se registrujete do naše sekce pro odborníky

V případě, že jste odborník ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., tj. jste osoba oprávněná léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat a máte zájem, můžete se na internetové stránce Společnosti (pokud taková možnost na internetové stránce Společnosti je vytvořena) registrovat do naší sekce pro odbornou veřejnost, ve které budete mít přístup k článkům, a bude Vám sloužit pro rozšíření znalostí a informací ve Vaší profesi v oblasti medicíny.

Vaše osobní údaje v rozsahu vyplněného registračního formuláře, a to vždy v rozsahu povinných údajů registračního formuláře – jméno, příjmení, e-mail. Pokud nám poskytnete rovněž své další identifikační údaje – telefon, akademický titul, název a adresa pracoviště, budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

Vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného registračního formuláře pro vstup do sekce pro odbornou veřejnost své údaje a v registračním formuláři potvrdíte, že jste odborník ve smyslu definice uvedené v první větě tohoto článku a současně dáte souhlas se zpracováním osobních údajů. Kliknutím na „Registrovat“ nebo na pole obdobného významu odešlete svou registraci.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby zrušení Vaší registrace, resp. do odvolání uděleného souhlasu pro zpracovávání Vaši osobních údajů. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků, a to pouze v omezeném nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou dobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu na e-mail gdpr@healthacademy.cz nebo zasláním oznámení o odvolání písemně na adresu našeho sídla uvedenou v článku 3. Zásady ochrany osobních údajů.

5.5 Když poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

V případě, že jste odborník ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., tj. jste osoba oprávněná léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat a budete mít zájem, můžete poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání pravidelného informačního newsletteru, reklamních sdělení týkajících se nabízení produktů, které Společnost distribuuje a/nebo prodává, zasílání informací o organizovaných akcích, zasílání propagačních materiálů určených pro odborníky a/nebo pro veřejnost, kontaktování při provádění průzkumu trhu a marketingového výzkum (dále společně jen „marketingové účely“). Kontaktování (zasílání) je prováděno osobní návštěvou, poštou v tištěné podobě, elektronickou poštou nebo telefonicky.

Vaše osobní údaje začneme zpracovávat (i) poté, co vyplníte souhlas se zpracováním osobních údajů [pokud nám udělíte souhlas v tištěné podobě –  Souhlas se zpracováním osobních údajů nebo nám udělíte souhlas vyplněním registračního formuláře na internetové stránce Společnosti za naší osobní účasti (např. na kongresu)] nebo (ii) poté, co vyplníte příslušný registrační formulář na internetové stránce Společnosti a svůj souhlas s marketingovými účely potvrdíte dle pokynů v e-mailu, který od nás obdržíte.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu – jméno, příjmení, akademický titul, e-mailová adresa, telefon, název a adresa pracoviště, tj. v rozsahu údajů, které uvedete v souhlasu/registračním formuláři.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let ode dne udělení Vašeho souhlasu, resp. do doby, než tento souhlas odvoláte. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků, a to pouze v omezeném nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou dobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru/reklamním sdělení nebo v jakémkoliv jiném podobném dokumentu, který je Vám zaslán elektronicky (příp. telefonicky) v rámci marketingových účelů nebo zasláním oznámení o odvolání souhlasu na e-mail gdpr@healthacademy.cz nebo zasláním oznámení o odvolání písemně na adresu našeho sídla uvedenou v článku 3. Zásady ochrany osobních údajů.

5.6 Když se zúčastníte soutěže

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů v rámci soutěží je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v rámci soutěží je plnění smlouvy o účasti v soutěži mezi Vámi a Společností. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rámci soutěží ke smazání dat dochází, když je soutěž ukončena v plném rozsahu a od konce soutěže uplynulo 6 měsíců. V případě, že se stanete výherce, zpracovávají se Vaše osobní údaje po dobu 5 let ode dne ukončení soutěže, pokud zvláštní předpisy nestanoví dobu delší.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu stanoveném v pravidlech konkrétní soutěže.

Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci účasti v soutěži můžete kdykoli odvolat, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu na e-mail gdpr@healthacademy.cz nebo zasláním oznámení o odvolání písemně na adresu našeho sídla uvedenou v článku 3. Zásady ochrany osobních údajů. V tomto případě se již nebudete moci účastnit soutěže. Veškeré osobní údaje, které se uložily během účasti v soutěži, se v tomto případě vymažou.

5.7 Když nám odešlete nebo zveřejníte hodnocení produktu

V případě, že nám zašlete nebo zveřejníte na našich webových stránkách nebo sociálních sítích hodnocení našich produktů, které jste zakoupili a vyzkoušeli.

Poskytnutí recenze činíte dobrovolně a my Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním oznámení o odvolání souhlasu na e-mail gdpr@healthacademy.cz nebo zasláním oznámení o odvolání písemně na adresu našeho sídla uvedenou v článku 3. Zásady ochrany osobních údajů.  Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

 1. Cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají internetové stránky Společnosti soubory cookies. Jsou to malé soubory, které ukládají informace o Vašem webovém prohlížeči, nikoliv o Vaší osobě. Některé cookies jsou nezbytné pro správné fungování internetové stránky Společnosti, jiné se využívají na zvýšení kvality webové stránky a spokojenosti uživatele.

Používáme také soubory cookies třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména internetové stránky Společnosti, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace.

Právní předpisy uvádí, že můžeme ukládat cookies na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz internetové stránky Společnosti. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Váš souhlas.

Používané cookies se liší svojí expirací. Ty jsou detailně uvedeny v sekci „Prohlášení cookies“.

Co soubory cookies zejména umožňují?

 • zapamatovat si Vaše přihlašovací údaje, abyste je nemuseli pokaždé zadávat;
 • zajistit bezpečnost po přihlášení;
 • zajistit jednotné působení celé stránky a její správnou funkčnost;
 • zapamatovat si místo, ke kterému jste se dostali v určité posloupnosti;
 • snížit dobu nahrávání stránek, které navštívíte;
 • upravit a správně zacílit reklamu;
 • analyzovat výkon různých prodejních kanálů; a
 • zvýšit uživatelské pohodlí webových stránek, zkvalitnit online služby.

Jaké typy cookies internetová stránka Společnosti používá?

 • Technické a nezbytné (nutné) cookies

Tyto cookies potřebujeme, abychom Vám mohli nabídnout řádně fungující internetovou stránku Společnosti a abyste mohli využít služby, které poskytujeme.

 • Analytické (statistické) cookies

Tyto cookies nám umožňují vyhodnocovat používání internetových stránek Společnosti a jejich návštěvnost. Tyto cookies se používají také ke zkoumání zvyklostí návštěvníků či například oblíbenosti obsahu za účelem zdokonalování služeb, které poskytujeme. Tyto cookies mohou v některých případech zaznamenávat IP adresy (tzn. elektronické adresy počítačů připojených na internet) za účelem analýzy trendů, správy webových stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování obecných a nekonkrétních demografických informací.

 • Marketingové (profilující) cookies

Jsou používány pro sledování návštěvníků na internetových stránkách Společnosti. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

 • Neklasifikované cookies

Jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies. Po klasifikaci budou zařazeny do jedné ze skupin Technické a nezbytné, Statistické (analytické), Preferenční nebo Marketingové cookies.

Jak konkrétně upravit nastavení cookies?

Jakým způsobem nastavit příp. upravit / změnit souhlas s cookies naleznete v „Cookies“.

Kde najdu seznam a nastavení používaných cookies na doméně internetové stránky Společnosti?

Seznam naleznete zde v sekci „Cookies“.

 1. Předávání údajů

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám (příjemcům), jestliže:

 • jste poskytli výslovný souhlas s jedním či více konkrétními účely dle článku 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR;
 • poskytnutí dle článku 6 odst. 1) písm. f) GDPR je nezbytné pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků a neexistuje důvod se domnívat, že máte primární ochranný zájem na tom, aby Vaše údaje nebyly zveřejněny;
 • v případě, že existuje zákonná povinnost poskytnutí dle článku 6 odst. 1) první věty písm. c) GDPR;
 • je to právně přípustné pro plnění smluvních povinností dle článku 6 odst. 1) první věty písm. b) GDPR;
 • si necháváme osobní údaje zpracovat v souladu s článkem 28 GDPR.
 1. Příjemci, zpracovatelé

Osobní údaje, které má Společnost k dispozici, zpracovává a uchovává v rámci Společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo oprávněném zájmu Společnosti, mohou být osobní údaje zpracovávány také některými dodavateli Společnosti nebo poskytovateli služeb. Dodavatelé a poskytovatelé, kteří se Společností spolupracují, jsou pečlivě vybíráni zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Společnost je ve výše uvedeném smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • dodavatelům za účelem plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti (z oblasti marketingu a komunikace, IT, dat);
 • poskytovatelům právních služeb a poradenství;
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
 • poskytovatelům e-mailingové služby (Ecomail);
 • poskytovatelům reklamních a analytických systémů (Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Seznam.cz, a.s., Smartlook.com, s.r.o.,).

Aktuální seznam příjemců, včetně zpracovatelů, si lze vyžádat na kontaktech správce uvedených v čl. 3. Zásad ochrany osobních údajů.

 1. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Naše Společnost zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých zpracovatelů Vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie (dále jen „EU“), kde jsou prostřednictvím Nařízení GDPR platného a účinného pro celou EU, resp. Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů.

Výjimečně jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V těchto případech před předáním osobních údajů posuzujeme, zda vybraný správce či zpracovatel poskytuje vhodné záruky a podmínky, včetně vymahatelnosti Vašich práv, jakožto subjektů údajů, za současného posouzení účinné právní ochrany osobních údajů v dané zemi. K předání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací tak může dojít jen při splnění těchto podmínek:

 • vůči vybrané třetí zemi / mezinárodní organizaci existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země / mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • vybraný zpracovatel nebo další zpracovatel je schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky a v zemi tohoto zpracovatele, dalšího zpracovatele, existuje vymahatelnost práva subjektů údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Vhodnými zárukami mohou být:

 • právně závazné a vymahatelné nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty;
 • závazná podniková pravidla;
 • standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí;
 • standardní doložky o ochraně údajů přijatých relevantním dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;
 • schválený kodex chování se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;
 • schválený mechanismus pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a ‍to i ‍ohledně práv subjektů údajů.

Pro soubory cookies jsou mimo jiné využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA.

 1. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy u společnosti

Vaše osobní údaje uchovává Společnost pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je podle zákonných lhůt, které jí ukládají právní předpisy.

Při nakládání s vašimi údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. Tedy, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Společnost má současně nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů; osobní údaje tak nedrží Společnost déle, než je oprávněna.

Údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Po uplynutí této doby budete znovu vyzváni k udělení souhlasu (pro vyloučení pochybností Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat či změnit).

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. A to zejména v případě, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku např. v souvislosti s poskytnutými zárukami).

Poté, co odpadne zákonný důvod pro zpracovávání osobních údajů, provádí Společnost jejich neprodlený výmaz.

Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání Vašeho souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a nejdéle 5 let po jeho zániku (odvolání).

 1. Sociální média

Webová stránka Společnosti může obsahovat odkazy na další internetové stránky nepodléhající naší kontrole a nespadající do působnosti těchto zásad. Pokud prostřednictvím těchto odkazů vstoupíte na další internetové stránky, mohou od Vás jejich provozovatelé sbírat údaje, které budou používat v souladu s jejich vlastními zásadami, přičemž tyto se mohou od našich zásad odlišovat.

Webová stránka Společnosti Vám může taktéž poskytnout příležitost sdílet nebo sledovat informace o stránce prostřednictvím sociálních sítí provozovaných třetími stranami (např. prostřednictvím odkazů „sdílej“, „like“, „follow“).

Tuto funkci nabízíme za účelem zvyšování zájmu o stránku mezi uživateli Vašich sociálních sítí, a abychom Vám umožnili sdílet s Vašimi kontakty nebo s nimi sledovat názory, zprávy a doporučení z webové stránky Společnosti. V každém případě byste měli mít na paměti, že sdílení osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí může vyústit v jejich shromažďování provozovatelem sítě a v jejich veřejnou dostupnost, a to i prostřednictvím internetových vyhledávačů.

Za účelem pochopení jejich zásad ochrany osobních údajů byste si vždy měli přečíst příslušné zásady a informace všech internetových stránek, které navštěvujete, nebo sociálních sítí, prostřednictvím kterých osobní údaje sdílíte.

 1. Práva subjektů údajů

Máte zejména právo:

 • dle článku 15 GDPR získat od nás informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou Vaše údaje poskytnuty, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost, původu Vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili my, a existenci automatického rozhodování včetně profilování a případně o relevantních informacích o jejich podrobnostech;
 • dle článku 16 GDPR požadovat opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění osobních údajů, které máme o Vás uloženy, a to bez zbytečného odkladu;
 • dle článku 17 GDPR požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás máme uloženy, jestliže zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků;
 • dle článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, jestliže máte pochybnosti o správnosti údajů, jestliže je zpracování nezákonné, ale odmítnete jejich výmaz a jestliže osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo jestliže jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
 • dle článku 20 GDPR požadovat poskytnutí Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • dle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají – viz níže bod 11 Zásad ochrany soukromí;
 • dle článku 7 odst. 3) GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dříve dali; v důsledku toho nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu;
 • dle článku 77 GDPR podat stížnost k dozorovému úřadu. Obvykle můžete kontaktovat dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu práce nebo v sídle Společnosti. Dozorovým orgánem je
  • v České republice – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce úřadu: www.uoou.cz;
 1. Právo vznést námitku

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR, máte dle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud existují důvody týkající se Vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka směřována k přímému marketingu. V případě přímého marketingu máte právo na obecnou námitku, které vyhovíme, aniž byste uváděli jakoukoli konkrétní situaci.

Pokud chcete uplatnit své právo odvolat souhlas nebo odmítnout zpracování, stačí zaslat e-mail na gdpr@healthacademy.cz.

 1. Bezpečnost údajů

Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahy, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Máme například zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.

Zavádíme rovněž vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují podle technologického vývoje.

 1. Aktuálnost a změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 3. 2023.

Uvedené zásady zpracování osobních údajů můžeme měnit vzhledem k vylepšení našich webových stránek a nabídek prostřednictvím naší webové stránky nebo vzhledem k změněným právním požadavkům.